FAQ

Domestic fund transfer

How do I enter the abbreviated version of a company/organization? (e.g. 株式会社 Kabushiki gaisha)?

The official abbreviated form for 株式会社 (Kabushiki gaisha) will be "カ)". For details regarding abbreviated titles of company names or organizations please confirm the list below.

SBI Shinsei Bank cannot confirm the beneficiary bank information. Please confirm with the beneficiary for the correct information.

Please be reminded that characters used to enter the beneficiary information will be single-byte characters.
Please click here for details.

Official company title in full Official abbreviation for company/organization
Use in front Use in center Use at end
株式会社(Kabushiki gaisha) カ) (カ) (カ
有限会社(Yugen gaisha) ユ) (ユ) (ユ
合名会社(Gomei gaisha) メ) (メ) (メ
合資会社(Goshi gaisha) シ) (シ) (シ
合同会社(Godo gaisha) ド) (ド) (ド
医療法人(Iryo hojin) イ) (イ) (イ
医療法人社団(Iryo hojin shadan)
医療法人財団(Iyro hojin zaidan)
社会医療法人(Shakai iyro hojin)
財団法人(Zaidan hojin) ザイ) (ザイ) (ザイ
一般財団法人(Ipan zaidan hojin)
公益財団法人(Koeki zaidan hojin)
社団法人(Shadan hojin) シヤ) (シヤ) (シヤ
一般社団法人(Ippan shadan hojin)
公益社団法人(Koueki shadan hojin)
宗教法人(Shukyo hojin) シユウ) (シユウ) (シユウ
学校法人(Gakko hojin) ガク) (ガク) (ガク
社会福祉法人(Shakai fukushi hojin) フク) (フク) (フク
更生保護法人(Kousei hogo hojin) ホゴ) (ホゴ) (ホゴ
相互会社(Sogo gaisha) ソ) (ソ) (ソ
特定非営利活動法人(NPO)
(Tokutei hieiri katsudo hojin)
トクヒ) (トクヒ) (トクヒ
独立行政法人(Dokuritsu gyosei hojin) ドク) (ドク) (ドク
地方独立行政法人(Chiho dokuritsu gyosei hojin) チドク) (チドク) (チドク
中期目標管理法人(Chuki mokuhyo kanri hojin) モク) (モク) (モク
国立研究開発法人(Kokuritsu kenkyu kaihatsu hojin) ケン) (ケン) (ケン
行政執行法人(Gyousei shikko hojin) シツ) (シツ) (シツ
弁護士法人(Bengoshi hojin) ベン) (ベン) (ベン
有限責任中間法人(Yugen sekinin chukan hojin) チユウ) (チユウ) (チユウ
無限責任中間法人(Mugen sekinin chukan hojin)
行政書士法人(Gyoseishoshi hojin) ギヨ) (ギヨ) (ギヨ
司法書士法人(Shihoshoshi hojin) シホウ) (シホウ) (シホウ
税理士法人(Zeirishi hojin) ゼイ) (ゼイ) (ゼイ
国立大学法人(Kokuritsu daigaku hojin) ダイ) (ダイ) (ダイ
公立大学法人(Kokuritsu daigaku hojin)
農事組合法人(Noji kumiai hojin) ノウ) (ノウ) (ノウ
管理組合法人(Kanri kumiai hojin) カンリ) (カンリ) (カンリ
社会保険労務士法人(Shakai hoken romu shihojin) ロウム) (ロウム) (ロウム
営業所略語 Official title for sales office Official abrreviation for sales office
Use in front Use in center Use at end
営業所(Eigyousyo) エイ) (エイ) (エイ
出張所(Shutchojo) シユツ) (シユツ) (シユツ
事業略語 Official title for business Official abrreviation for company title *No brackets will be used
連合会(Rengo kai) レン
共済組合(Kyosai kumiai) キヨウサイ
協同組合(Kyodo kumiai) キヨウクミ
生命保険(Seimei hoken) セイメイ
海上火災保険(Kaijo kasai hoken) カイジヨウ
火災海上保険(Kasai kaijo hoken) カサイ
健康保険組合(Kenko hoken kumiai) ケンポ
国民健康保険組合(Kokumin kenko hoken kumiai) コクホ
国民健康保険団体連合会
(Kokumin kenko hoken dantai rengokai)
コクホレン
社会保険診療報酬支払基金
(Shakai hoken shinryo hoshu shiharai kikin)
シヤホ
厚生年金基金(Kosei nenkin kikin) コウネン
従業員組合(Jugyoin kumiai) ジユウクミ
労働組合(Rodo kumiai) ロウクミ
生活協同組合(Seikatsu kyodo kumiai) セイキヨウ
食糧販売協同組合(Shokuryo hanbai kyodo kumiai) シヨクハンキヨウ
国家公務員共済組合連合会
(Kokka komuin kyosai kumiai rengokai)
コクキヨウレン
農業協同組合連合会(Nogyo kyodo kumiai rengokai) ノウキヨウレン
経済農業協同組合連合会
(Keizai nogyo kyodo kumiai rengokai)
ケイザイレン
共済農業協同組合連合会
(Kyousai nogyo kyodo kumiai rengokai)
キヨウサイレン
漁業協同組合(Gyogyo kyodo kumiai) ギヨキヨウ
漁業協同組合連合会(Gyogyo kyodo rengokai) ギヨレン
公共職業安定所(Kokyo shokugyo anteijo) シヨクアン
社会福祉協議会(Shakai fukushi kyogikai) シヤキヨウ
特別養護老人ホーム(Tokubetsu yogo rojin homu) トクヨウ
有限責任事業組合(Yugen sekinin jigyo kumiai) ユウクミ


Relevant Categories

Did this FAQ solve your problem?